Talentontwikkeling voor sterke mensen, sterke organisaties


 •   maandag 26 november 2018

De kracht van een organisatie wordt in grote mate bepaald door de kracht van mensen

Hoe help je mensen om hun functioneren, presteren en welbevinden te bevorderen? Strengths based development / de sterke punten benadering, biedt een bewezen positieve inspirerende aanpak voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. Het is vooral gericht op sterke kanten, het ontdekken en verder ontwikkelen van wat kracht en positieve energie geeft. Het biedt mogelijkheden om talenten te ontdekken en deze met o.a. workshops en coaching verder te ontwikkelen tot echte sterktes.


Organisaties met een strategische focus op de kracht en talenten van medewerkers kunnen significante verbeteringen in de bedrijfsresultaten realiseren

De sterke punten benadering is geworteld in de positieve psychologie en AI (Appreciative Inquiry, de waarderende benadering). De positieve psychologie is een serieuze stroming binnen de psychologie geworden, waar steeds meer aandacht voor komt. Het gaat om welbevinden en optimaal functioneren (floreren), van een focus op klachten naar krachten. Steeds meer onderzoek en cases uit de praktijk wijzen uit dat deze aanpak een groot aantal individuele en organisatorische voordelen biedt. Het onderzoeksbureau Gallup doet veel onderzoek en werk op dit gebied. En hier in Nederland doet met name dr. Marianne van Woerkom van de Universiteit Tilburg onderzoek naar de sterke punten-benadering. ‘Het gebruiken van sterke punten gaat gepaard met positieve emoties, beter functioneren en innovatief gedrag’ (Van Woerkom & Meyers, 2015).

Een sterk punt is authentiek, geeft intrinsieke motivatie, energie en stelt in staat tot het doormaken van een steile leercurve. Uit onderzoek blijkt dat een organisatieklimaat gericht op het (h)erkennen van sterke punten, en die vervolgens koesteren en verder ontwikkelen, leidt tot hogere prestaties, minder ziekteverzuim en beter kunnen omgaan met emotionele belasting. Kortom, waardevolle uitkomsten voor zowel het individu als voor de organisatie. Naar verwachting zal de sterke punten benadering dan ook snel aan belang toenemen en ertoe bijdragen dat steeds meer organisaties zullen opteren voor een meer inclusieve benadering van Talent Management. (bron: Jaap Paauwe, Professor HR Studies Tilburg University)
 
Het gebruik van sterke punten is positief gerelateerd aan employee engagement (medewerkersbetrokkenheid).  Een organisatieklimaat gericht op het (h)erkennen van sterke punten, en die vervolgens waarderen en verder ontwikkelen, leidt tot hogere prestaties, minder ziekteverzuim, beter kunnen omgaan met emotionele belasting en verhoging van employee engagement.

Veel  mensen geven aan ontwikkelingsmogelijkheden en aandacht voor hun kwaliteiten erg belangrijk te vinden. Het benutten en ontwikkelen van potentieel en talenten zorgt voor meer energie, voldoening en het leidt tot betere prestaties, intrinsieke motivatie en plezier in het werk, een win-win situatie voor organisatie en medewerkers. Als medewerkers de ruimte krijgen om de invulling van hun functie af te stemmen op hun unieke kwaliteiten, krijgen ze meer zelfvertrouwen, zijn ze meer betrokken zijn, presteren ze beter en verzuimen minder vaak.

Conventionele human resource management praktijken in organisaties zijn nog te vaak gebaseerd op een deficit model waarbij de aandacht vooral uitgaat naar iemands zwakke punten. Hoewel dit eventueel kan leiden tot ontwikkeling van vaardigheden en prestatieverbetering, blijkt uit onderzoek dat een focus op de tekorten van de werknemers demoraliserend werkt en dat het daarom minder effectief is dan bouwen op de unieke persoonlijke kwaliteiten/sterktes van werknemers als een middel voor prestatieverbetering. Over het algemeen zoomen we dus nog te veel in op wat er niet goed gaat, op zwakke punten.


Ook in functioneringsgesprekken ligt de focus te vaak op wat verbeterd moet worden. Terwijl mensen meer betrokken en gemotiveerd zijn wanneer hun manager zich richt op hun sterke punten.
 
Deloitte bijvoorbeeld heeft het nieuwe Performance Management systeem ingericht op basis van deze strengths-based aanpak. Zo wees grootschalig onderzoek binnen de organisatie uit dat de best presterende teams bestaan uit mensen die hun strengths iedere dag kunnen benutten (… that the defining characteristic of the very best teams at Deloitte is that they are strengths oriented..).
 
*
The strengths-based approach at Facebook: an organizational mindset that focuses on people’s strengths is a big driver people’s engagement with their job and company.

Een voorbeeld van een strengths-based organisatie is Facebook; de focus binnen de organisatie ligt op de sterke punten van hun medewerkers en de managers investeren tijd in het ontdekken van mogelijkheden waardoor medewerkers hun sterke punten elke dag kunnen benutten.
 
Medewerkers zijn zelf niet zo gewend om de focus te leggen op waar ze goed in zijn, hier aandacht aan besteden resulteert in enthousiasme, energie, betrokkenheid, zelfwaardering en meer waardering voor elkaar.  En
managers die zich op iemands sterke punten richten ervaren betere prestaties van hun mensen, meer motivatie en positieve energie, wat leidt tot meer inzet, betrokkenheid en de bereidheid ‘to go the extra mile’ voor de organisatie.

Mensen willen zich ook graag verbonden voelen met de organisatie waar ze voor werken maar het komt nog te vaak voor dat  visie, missie, waarden en doelen van de organisatie niet duidelijk zijn. Door medewerkers hier echt bij te betrekken gaan ze zich meer oprecht medeverantwoordelijk voelen voor de bedrijfsresultaten.

De meest effectieve manier voor werkgevers om de sterke punten van medewerkers te maximaliseren is door middel van hun managers. Bijna 7 op de 10 werknemers die ervaren dat hun manager zich richt op hun sterke punten en positieve eigenschappen, zijn meer betrokken. Wanneer leiders strengths-based interventies een fundamentele strategische prioriteit geven, dan wordt de verandering werkelijk gerealiseerd.

Onderzoek van de Corporate Leadership Council bewijst dat een focus op strengths tijdens gesprekken over performance een sterke positieve invloed heeft op de prestaties (36.4% toename), en wanneer leidinggevenden zich op zwaktes / verbeterpunten richtten namen de prestaties significant af (26.8% afname).

Ben Tiggelaar: Kijk naar de sterkte punten https://www.youtube.com/watch?v=IOyvY0RoPVg 

Dr. W. van Rhenen heeft onderzoek gedaan naar wat een burn-out kan voorkomen en wat medewerkers bevlogen maakt. Het uitgangspunt van het onderzoek was de energie van de medewerker, met een waarde die varieert van het minimum (burn-out) tot het optimum (bevlogenheid). Doel van het onderzoek was te laten zien wat het effect is van enerzijds de belastende elementen in het werk, zoals werkdruk (stressoren) en anderzijds de elementen die het werkplezier bevorderen (motivatoren). Energiebronnen in het werk zijn: sociale steun van collega's, autonomie, ontwikkelings- en ontplooiingskansen, werk doen wat bij je past en wat je leuk vindt, en het krijgen van feedback.

Talentgericht leiderschap (positief leiderschap, strengths-based leiderschap)
 
Het begint bij leiderschap, als leiders de strengths-based interventies een fundamentele strategische prioriteit geven dan is er een grote kans van slagen op een positieve duurzame verandering. Sterke leiders weten het beste uit zichzelf en anderen te halen, kunnen zich inleven in de drijfveren, kwaliteiten en valkuilen van anderen. Talentontwikkeling is in de eerste plaats dan ook een verantwoordelijkheid van leidinggevenden. En een leidinggevende die zelf actief bezig is met persoonlijke ontwikkeling en zelfreflectie kan een inspirerend rolmodel zijn voor anderen.

Strengths-based leiderschap stelt de mens centraal, het impliceert geloven in het potentieel, in de kracht van mensen en het stimuleren van eigen regie/persoonlijk leiderschap bij medewerkers. Hij/zij is sterk in het aanboren en aanmoedigen van het potentieel, de talenten en energie van anderen.
Dit soort leiderschap past ook bij de huidige paradigmaverschuivingen, zo zien we steeds meer dat managementmodellen, managementstijlen niet langer meer gebaseerd zijn op hiërarchie, micromanagement, macht en controle. Er worden andere eisen aan leidinggevenden gesteld waarbij er meer aandacht komt voor bijvoorbeeld emotionele intelligentie, empathie en coachingsvaardigheden. Zelfinzicht is daarbij van cruciaal belang, door leiding te geven vanuit persoonlijke kracht en authenticiteit haal je het beste uit jezelf en anderen en haal je meer voldoening uit je werk en relaties.

Het faciliteren, ontwikkelen en stimuleren van de kracht, zelfredzaamheid, inzet, betrokkenheid en talenten van mensen, vraagt om "engaged" leiderschap. Haal het beste uit je mensen en geef ze meer ruimte en verantwoordelijkheid, uitsluitend een beroep doen op de competenties die passen bij de functie van je medewerkers impliceert dat veel potentieel en energie onbenut blijft. Iedere medewerker heeft unieke kwaliteiten en talenten, investeren in en aandacht hebben voor de ontwikkeling hiervan is al een mooi startpunt voor het verhogen van betrokkenheid.
 

Employee Engagement (medewerkersbetrokkenheid)

Er is een sterke correlatie tussen medewerkersbetrokkenheid en positieve bedrijfsresultaten. En de mate van betrokkenheid, effectiviteit van medewerkers en hun bereidheid om bij te dragen aan organisatiesucces wordt grotendeels bepaald door de wijze waarop leiding wordt gegeven.
 
Onderzoeksbureau Gallup doet al jaren grootschalig en wereldwijd onderzoek naar employee engagement en de resultaten wijzen keer op keer uit dat bij succesvolle organisaties de medewerkers engaged zijn.
 

RESULTATEN 
 • Hogere productiviteit en winstgevendheid
 • Betere prestaties
 • Een grotere talentpool
 • Minder verzuim
 • Grotere betrokkenheid bij de organisatie en de doelstellingen
 • OCB (Organizational Citizenship Behavior; medewerkers als ambassadeurs voor de organisatie)
 • Minder ongewenst personeelsverloop
 • Hogere klanttevredenheid
 • Grotere aantrekkingskracht op nieuw talent
HR- en talentbenaderingen op basis van sterke punten nemen op HR-gebied een hoge vlucht en met recht: onderzoek toont aan dat de betrokkenheid en productiviteit aanzienlijk (met wel 40%) kunnen toenemen.

Het goede nieuws is dat sterke punten meetbaar en ontwikkelbaar zijn en het sturen op sterktes binnen organisaties het welbevinden, de prestaties en het werkgeluk vergroten.


STRENGTHSCOPE

De Assessments en ontwikkeltools van Strengthscope zijn uniek, onder andere doordat het inzicht geeft in waar mensen van nature goed in zijn en energie van krijgen. De Strengthscope assessments en ontwikkeltools zijn geschikt voor individuele ontwikkeling, teamontwikkeling, leiderschapsontwikkeling, performance, talent management en medewerkersbetrokkenheid. Het centrale idee is dat een op sterke punten gerichte manier om in organisaties het leerproces te versnellen en sneller tot prestatieverbeteringen te komen, meer zoden aan de dijk zet. Dit komt doordat het de passie en energie van mensen ontsluit. Het helpt hen om te excelleren op gebieden die goed aansluiten bij hun natuurlijke sterke punten en hun persoonlijkheid.
  
Een van de grote fouten die bedrijven echter begaan wanneer ze deze aanpak invoeren, is dat ze voorbijgaan aan de zwakkere gebieden van mensen en aan andere prestatierisico’s. Hierdoor kan de waarde voor bedrijven van deze aanpak ernstig teniet worden gedaan. Dat leidt tot onterechte scepsis en kritiek op deze benadering. Een kortzichtige blik op louter de sterke punten zonder oog voor de zwakke punten en andere prestatierisico’s kan resulteren in tal van problemen voor zowel de persoon in kwestie als het bedrijf. 
De Strengthscope methodiek gaat niet voorbij aan de zwakkere punten en andere prestatierisico’s (waaronder doorgeslagen sterke punten ‘strengths in overdrive’ en psychologische blokkades zoals gebrek aan zelfvertrouwen).

Conclusie
 
De op sterke punten gebaseerde aanpak biedt enorm veel mogelijkheden. Het lijkt erop dat we nu het omslagpunt bereiken waarbij het merendeel van de toonaangevende organisaties deze benadering op het gebied van personeels- en talentmanagement aan het doorvoeren of testen is. Een eenzijdige focus op het ontwikkelen en optimaliseren van de sterke punten van mensen zal echter niet leiden tot duurzame verbeteringen wat betreft betrokkenheid en prestatie. Voor een doeltreffend op sterke punten gebaseerd HR-/talentprogramma moeten mensen eveneens worden geholpen met het vinden van innovatieve en krachtige manieren om hun zwakkere punten, sterke punten in overdrive en andere prestatierisico’s te verminderen.

Wanneer mensen werken vanuit eigen talenten en kracht, ervaren ze meer voldoening, minder werkdruk en presteren ze beter. Medewerkers die bewust zijn van hun sterke punten en gestimuleerd worden om deze te ontwikkelen scoren hoog op individueel welzijn en voelen zich meer betrokken bij de organisatie. Meer betrokkenheid/bevlogenheid vergroot het werkgeluk en de performance, hier valt voor organisaties veel winst te behalen.
 
Kitty Schaap MSc, MA
HR & Strengths Coach & Consultant

Vanuit de overtuiging dat iedereen uniek is en talenten heeft maar dat dit vaak nog onvoldoende wordt benut, begeleid en adviseer ik vanuit een strengths-based benadering  individuen en organisaties hoe zij het beste uit zichzelf kunnen halen; van functioneren naar floreren.


Ik werk zowel zelfstandig als met een netwerk van professionals, die elkaar aanvullen en versterken. Ons aanbod bestaat uit diensten/producten op maat gemaakt en uit een aantal trajecten en online-programma's waar je direct mee aan de slag kunt gaan. Heb je hulp nodig om te bepalen welke dienst het beste bij jou en/of de organisatie past? Ik help je graag hierbij, neem contact op voor een verkenningsgesprek.

Meld je hier aan voor nieuwe artikelen en ontvang; het volledige artikel ‘Focus op Kracht, de Sterke punten revolutie’(verschenen in het Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties) en het gratis E-book Talent in Actie met een aantal van mijn eerder gepubliceerde artikelen en meer, over de krachtige, actuele, bewezen en positieve aanpak voor talentontwikkeling/organisatieontwikkeling.  

Ik meld me aan
 
Voornaam
Achternaam
E-mailadres*
 
dit veld niet invullen s.v.p.


 
http://www.e-act.nl/ah/img/2278/Image/resized/SEI_166x90.JPG
Employee Engagement
 • Een ROI tool voor het meten van Engagement: Strengths Engagement Index™ 
 • Interventieplan op maat
 • Strengthscope Engagement Index II Voortgangs-rapport
Werk maken van Employee Engagement loont!
http://www.e-act.nl/ah/img/2278/Image/resized/engagement-index-211x300_166x90.png
LeiderschapsKr8
 
 • Assessment 
 • Uitgebreid Report
 • Coachingstraject 
 • Extra resources voor verdere ontwikkeling     StrengthscopeLeader
 
http://www.e-act.nl/ah/img/2278/Image/resized/strengths_166x90.jpg
Talenten Optimaliseren
 
 • Assessment
 • Persoonlijk Talentprofiel
 • Coachingstraject
 • Werken vanuit kracht en talent. Voor individuen, leidinggevenden, organisaties.
 
Maak werk van Talent Assessments, Coaching & Programma's
 

   
 

Wat HRM onder het mom van standaardisatie soms uit het oog lijkt te verliezen, is dat de benadering van one size fits all lang niet altijd effectief is. Simpelweg omdat iedere individuele medewerker anders is: diverse achtergronden, ervaringen, opleidingen, maar ook leerstijlen, aanvliegroutes voor problemen, en bovenal is er sprake van diversiteit aan unieke talenten. Het optimaal benutten van deze diversiteit van het human capital ligt ten grondslag aan HRM als vakgebied (Legge, 2004)


 
 
 
 


 
Share our website